Monday, June 18, 2018

യുക്തിവാദം ഒരു ചിന്താ രീതി


മദ്രസാ നിലവാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികള്യുക്തിവാദത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നിലവാരത്തിനു യോജിച്ച വിധത്തിലാണെന്നതു സ്വാഭാവികമാണു.
അവര്ക്കു പ്രവാചകനുണ്ട്, കിതാബുണ്ട്, ഈമാന്കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. കര്മ്മശാസ്ത്രവും നിയമാവലിയുമൊക്കെയുണ്ട്. ഇതൊന്നും മാറ്റത്തിനു സ്കോപ്പില്ലാത്ത്തും സര്വ്വകാലത്തേക്കായി ആകാശത്തു നിന്നും കെട്ടിയിറക്കിയതുമാണു.
യുക്തിവാദം എന്നാല്ഇവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങള്ക്കെല്ലാമുള്ള ബദല്കിതാബുകളും പ്രമാണങ്ങളും പ്രവാചകരുമൊക്കെയാണു എന്നവര്ധരിച്ചു വശായിട്ടുമുണ്ട്.
യുക്തിവാദം ഒരു ചിന്താ രീതി മാത്രമാണെന്നും അതു സ്വതന്ത്ര ചിന്തയാണെന്നും പറഞ്ഞാല്അവര്ക്കതു ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കും. അവര്പിന്നെയും പഴയ ചോദ്യങ്ങള്ആവര്ത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ?
ഏതാ നിങ്ങളുടെ കിതാബ് ?  ആരാ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്‍ ? എന്താ നിങ്ങളുടെ കര്മ്മ ശാസ്ത്രം ?
ഈ ചോദ്യങ്ങള്ക്കു സാംഗത്യമില്ല എന്ന് നമ്മള്പറയുമ്പോള്അവര്തന്നെ ഇതിനെല്ലാം സ്വയം ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആശ്വാസം കൊള്ളും.
അങ്ങനെ അവര്യുക്തിവാദികളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു  തയ്യാറാക്കുന്ന ഈമാന്കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കിയാല്മതി ഇക്കൂട്ടരുടെ ചിന്താ നിലവാരം മനസ്സിലാക്കാന്‍ !
സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നു കേള്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഉസ്താദുമാരുടെയും അനുയായികളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള്ഇതൊക്കെയാണു :-
1.  അമ്മയേയും പെങ്ങളെയും സ്വതന്ത്രമായി വ്യഭിചരിക്കുക,
2.  നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുമായും സെക്സില്ഏര്പ്പെടുക,
3.  എല്ലാവരും അവരവര്ക്കു തോന്നിയ പോലെ ക്രിമിനല്കുറ്റങ്ങളില്വ്യാപൃതരാവുക,
4.  കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോ സാമൂഹ്യ മര്യാദകളോ ഒന്നും പാലിക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ അര്മാദിക്കുക,
 [ പുരുഷന്മാര്മാത്രമാണിക്കൂട്ടര്ക്ക് മനുഷ്യര്‍. സ്ത്രീകള്വെറും ആസ്വാദനത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങള്മാത്രവും ]
5.  …….
ഇനി ഇവരുടെ ചിന്തയില്നമുക്കായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈമാന്കാര്യങ്ങള്‍ (വിശ്വാസകാര്യങ്ങള്‍) എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം :-
1. ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുക.
2. പ്രപഞ്ചം താനേ പൊടുന്നനേ അങ്ങുണ്ടായി എന്നു വിശ്വസിക്കുക.
3. ഒരു കുരങ്ങന്മരക്കൊമ്പില്കിനാവുകണ്ടങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോള്പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലായി താഴേക്കു ചാടി; അങ്ങനെയാണു മനുഷ്യന്ഉണ്ടായത് എന്നു വിശ്വസിക്കുക,
4.  ഡാര്വിന്ഉള്പ്പെടെയുള്ള ചില പ്രവാചകന്മാരില്വിശ്വസിക്കുക,
5. അവരുടെ കിതാബുകളില്വിശ്വസിക്കുക,
6. ………
ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വാസപ്രമാണമായും കര്മ്മപ്രമാണമായുംവിശ്വസിക്കുന്നഒരു കൂട്ടരാണു യുക്തിവാദികള്എന്ന് സ്വയം ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് അക്കൂട്ടരെ വ്യക്തിപരമായും സംഘപരമായും പുലഭ്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഒരു അജണ്ടയും ഉസ്താദ് സംഘത്തിനില്ല !
മതാന്ധതയുടെ ഗര്ത്തത്തില്അകപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളുടെ ചിന്താ ഇടങ്ങള്എത്ര മാത്രം ഇടുങ്ങിയതും ഇരുണ്ടതുമാണെന്ന് ഈ വക പ്രതികരണങ്ങള്നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സഹതാപാര്ഹമായ അവസ്ഥ !
ഇവരുമായി നിലവാരമുള്ള ഒരു വൈജ്ഞാനിക സംവാദവും നമുക്കു സാധ്യമാവുകയില്ല. അതിനാല്ഈ വക പ്രതികരണങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയേ നിര്വ്വാഹമുള്ളു.  എന്നാല്വിശ്വാസികളായിരിക്കെ തന്നെ അല്പസ്വല്പ്പമൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും കാലോചിതമായ സമീപനങ്ങള്ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരും ഇവിയ്ടെയൊക്കെയുണ്ട്. അവര്നമ്മുടെ ചര്ച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രതികരണങ്ങള്പ്രത്യക്ഷത്തില്കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ചിന്താപരമായ മാറ്റങ്ങള്സമൂഹത്തില്സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതു നാം വിസ്മരിക്കാവതല്ല. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചളി നിലവാരത്തിലുള്ള തര്ക്കങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും വെറും നേരം പോക്കുകളും ഒഴിവാക്കി നിലവാരമുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങള്തുടരുകയും തീരെ തറ നിലവാരമുള്ള പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും ഒഴിവാക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണു !

No comments:

MUSLIMS ARE THE VICTIMS OF 'ISLAM' !

30 വര്‍ഷത്തിലേറെക്കാലമായി ഒരു ലക്കം പോലും മുടങ്ങാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

30 വര്‍ഷത്തിലേറെക്കാലമായി ഒരു ലക്കം പോലും മുടങ്ങാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
ഏ വി ജോസ് , കുറ്റിപ്പുഴ നഗര്‍ , തൃശ്ശൂര്‍.