Monday, June 18, 2018

ദൈവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നാണു ദൈവത്തിനു നല്ലത് !

ദൈവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നാണു ദൈവത്തിനു നല്ലത് !
===================
ആത്യന്തികമായി നീതി നടപ്പിലാകാന് ഒരു നീതിമാന് വേണം. അതാണു ദൈവം എന്ന യുക്തിയാണിവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരാളെ കൊന്നാലും നൂറാളെ കൊന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കുറ്റത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചു ശിക്ഷ നല്കാനാവില്ല. അതു പരിഹരിക്കാന് ഒരു പരലോക ശിക്ഷ കൂടി വേണം എന്ന യുക്തി ലളിതമാണു. പക്ഷെ … !
ആരാണിവിടെ യഥാര്ത്ഥത്തില് കൊല ചെയ്യുന്നത്?
ആരാണു എല്ലാ കൊലകള്ക്കും പിന്നിലെ യഥാര്ത്ഥ ആസൂത്രകന്?
ദൈവ യുക്തിയുമായി വരുന്നവര് തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാം മുന് കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതു ഇതേ ദൈവം തന്നെയെന്ന്.
ഓരോരുത്തരും എപ്പോള് മരിക്കണം എങ്ങനെ മരിക്കണം എന്നതൊക്കെ മുന് കൂട്ടി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണെങ്കില് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും യഥാര്ത്ഥ കാരണക്കാരന് ദൈവമാണു. മനുഷ്യര് നടത്തുന്ന കൊലക്കുറ്റം മാത്രമല്ല എല്ലാ മരണങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ കൊലപാതകം തന്നെ.
ഒന്നര ലക്ഷം കുട്ടികള് ഒരൊറ്റ സുനാമിയില് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോള് ആരാണു കൊലയാളി?
ഇനി കൊലയാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല് തന്നെ ഇരകള്ക്കു നീതി കിട്ടുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യവും ബാക്കിയുണ്ട്.

കൊലപാതകം മാത്രമല്ല ഇഹലോകത്തുള്ള സകല തിന്മകളും ദൈവം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരീക്ഷണ നാടകത്തിന്റെ ഫലം ആണെന്നും ഇവര് തന്നെ പറയുന്നു.
എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത -എല്ലാമേ കാലേ കൂട്ടി അറിയാവുന്ന -എല്ലാം തടയാന് സര് വ്വശക്തി കൈമുതലായുള്ള ഈ ദൈവം തിന്മകളെല്ലാം നോക്കി കയ്യും കെട്ടി നില്ക്കുകയും താന് തന്നെ നടത്തുന്ന ക്രൂരവും കപടവുമായ പരീക്ഷണങ്ങളില് ഇരയാക്കപ്പെട്ട നിസ്സഹായരായ പാവം സൃഷ്ടികളെ കുറ്റവാളികള് എന്നു ആരോപിച്ചു ശാശ്വതമായി തീയില് കരിച്ചു പീഢിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കില് ആ ദൈവത്തെയല്ലാതെ മറ്റാരെയാണു ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്?
ഇത്രയും ഭീകരനായ ഒരു കുറ്റവാളിക്കു ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ എങ്ങനെയാണു ആത്യന്തിക നീതിയുണ്ടാവുക?
ഈ ദൈവത്തെ ശിക്ഷിക്കാന് ഒരു സൂപ്പര് ദൈവം വേറെയുണ്ട് എന്നത് അനിവാര്യമാവുകയും ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഉണ്ടായേ തീരൂ എന്നു വരുകയും ചെയ്യും ഈ യുക്തി പ്രകാരം.
ഇതിനൊക്കെ ദൈവയുക്തിക്കാര്ക്കു പറയാനുള്ള മറുപടി പിന്നെയും കോമഡിയാവുകയാണു. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെയും നീതിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന് നമുക്കവകാശമില്ല. നമ്മള് വെറും അടിമകള് മാത്രമാണു എന്നാണു വാദം.
കുറെ സൃഷ്ടികളെ പടച്ച് അവരുടെ മേല് യജമാനന് ചമഞ്ഞിരുന്ന് കൊടും ക്രൂരമായ പീഢനങ്ങള് ഏല്പ്പിച്ച് കപടമായ പരീക്ഷണം എന്നു പറഞ്ഞു കബളിപ്പിച്ച് ശാശ്വതമായി ദണ്ഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതു കണ്ടാനന്ദിക്കുന്ന ഒരു സാഡിസ്റ്റ് മനോരോഗിയാണു ദൈവം എങ്കില് ആ ദൈവം എങ്ങനെയാണു ആത്യന്തികമായി “നീതി” വിളമ്പുക?
സ്വതസ്സിദ്ധമായ തന്റെ ക്രൂരവിനോദം അയാള് പിന്നെയും ആവര്ത്തിക്കുകയില്ല എന്നതിനു എന്തുറപ്പാണുള്ളത്? കപടപരീക്ഷണം നടത്തുന്നതു മറ്റൊരു ഗൂഡ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെങ്കില് അയാളെ വിശ്വസിച്ചും ആരാധിച്ചും സമയം കളഞ്ഞ സകല വിഡ്ഢികളെയും പിടിച്ചു നരകത്തിലും അവിശ്വസിച്ചും പരിഹസിച്ചും ജീവിച്ച സകല യുക്തിവാദികളെയും സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും പാര്പ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ മറ്റൊരു ക്രൂര നാടകം അയാള് ആവര്ത്തിക്കുകയില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാനാവും?
ചുരുക്കത്തില് ദൈവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണു ദൈവത്തിന്റെ അന്തസ്സിനു തന്നെ നല്ലത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു!

No comments:

MUSLIMS ARE THE VICTIMS OF 'ISLAM' !

30 വര്‍ഷത്തിലേറെക്കാലമായി ഒരു ലക്കം പോലും മുടങ്ങാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

30 വര്‍ഷത്തിലേറെക്കാലമായി ഒരു ലക്കം പോലും മുടങ്ങാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
ഏ വി ജോസ് , കുറ്റിപ്പുഴ നഗര്‍ , തൃശ്ശൂര്‍.